Tag Archives: SAID

AFTREKBAARHEID VAN RENTE VIR NIE-HANDELDRYWENDE INDIVIDUE

Die SAID se Praktyknota 31.2 (PN31.2) bepaal dat ’n persoon by magte is om rente wat betaal is af te trek, selfs as die persoon nie ’n geldskieter is of enige ander bedryf beoefen waar die rentekoste aangegaan is in … Continue reading

Posted in Belasting | Tagged , , | Leave a comment

BTW: ALGEMENE TEENVERMYDINGSMAATREËLS

Die meeste belastingwette in Suid-Afrika bevat ’n algemene oorheersende bepaling in die vorm van algemene teenvermydingsmaatreëls[1]. Kragtens hierdie bepalings, waar die algemene teenvermydingsmaatreëls se bepalings van toepassing is, is die Kommissaris van die SAID by magte om in die algemeen … Continue reading

Posted in BTW | VAT | Tagged , , | Leave a comment

BELANGRIKE SAID-DATUMS

Dit lyk of SAID die afgelope tyd toenemend fokus op belastingnakoming. Ons wil derhalwe weereens die onderstaande belangrike datums beklemtoon ten einde te verseker dat ons kliënte altyd volledig belastingnakomend is. Nie-nakoming kan daartoe lei dat boetes opgelê word aan … Continue reading

Posted in Belasting | Tagged , , | Leave a comment

DIE 2017 BELASTINGSEISOEN IS OOP

Die Kommissaris van die SAID het onlangs die jaarlikse kennisgewing gepubliseer om die 2017 belastingseisoen amptelik “oop” te verklaar. Individue mag hul jaarlikse inkomstebelastingopgawes vir die 2017-aanslagjaar (wat op 28 Februarie 2017 geëindig het) vanaf 1 Julie 2017 indien, en … Continue reading

Posted in Belasting | Tagged , , | Leave a comment

‘N TYDSBEREKENING-ANOMALIE WANNEER EIENDOM VERHANDEL WORD

Eiendomsverwante transaksies is gewoonlik betekenisvolle transaksies, daarom moet belastingoorwegings wat daaraan verbind word, deeglik bestudeer word. Een sodanige oorweging behels die tydsberekening van die verhandeling van onroerende bates wat deur persone besit is as kapitale bates. Verkoop van sodanige eiendom … Continue reading

Posted in BTW | VAT | Tagged , , | Leave a comment

VOORLOPIGE BELASTING WANNEER U EIENDOM VERKOOP WORD

Die voorlopige belasting-regime funksioneer as ‘n deurlopende kontantvloeimeganisme ten gunste van die Regering waarvolgens belasting voorlopig betaal word op inkomste verdien in afwagting op die finale belastingaanspreeklikheid wat bereken word wanneer ‘n persoon finaal vir inkomstebelasting aangeslaan word. Wanneer ‘n … Continue reading

Posted in BTW | VAT | Tagged , , | Leave a comment

BELASTINGBOETES: ONDERSTELLINGSBOETES IN DIE WET OP BELASTINGADMINISTRASIE

Die Wet op Belastingadministrasie, 28 van 2011, het die idee van “onderstellingsboetes” wat op ‘n persentasiegrondslag gehef word, ingevoer. Die boetes word gehef afhangende van watter gedrag deur die belastingbetaler geopenbaar word en word ingedeel volgens die  onderstaande tabel wat … Continue reading

Posted in BTW | VAT | Tagged , , | Leave a comment

REËLS VIR VOORLOPIGE BELASTING

Met die aanbreek van die voorlopige belasting-seisoen is dit belangrik om die reëls met betrekking tot die beraming van u inkomste in gedagte te hou. Die betaling vir voorlopige belasting moet voor of op die vervaldatum van 28 Februarie 2017 … Continue reading

Posted in BTW | VAT | Tagged , , | Leave a comment

PRAKTYKNOTA 31 OP DIE VOORGROND

Die aftrekbaarheid van rente vir inkomstebelastingdoeleindes en meer bepaald die toepassing van die SAID se Praktyknota 31,was onlangs onder die loep in Mr X v CSARS [1]. In die breë sal uitgawes vir die doeleindes van inkomstebelasting aftrekbaar wees as … Continue reading

Posted in Tax | Tagged , , | Leave a comment

BTW EN GEMEENREGTELIKE DIEFSTAL

‘n Onlangse beslissing het belangstelling gewek in die kwessie of belastingbetalers wat in gebreke bly om die korrekte bedrag aan BTW oor te betaal, bo en behalwe ander statutêre misdrywe wat deur die Wet op BTW, 89 van 1991, voorgeskryf … Continue reading

Posted in BTW | VAT | Tagged , , | Leave a comment